FB
Dariusz Rogut radny sejmiku

O mnie - Dariusz Rogut

Pochodzę z Zelowa w powiecie bełchatowskim. Jestem historykiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, wieloletnim wykładowcą Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb.

1 czerwca 2023 r. zostałem powołany na rektora nowoutworzonej Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Przez 6 lat (2017-2023) pełniłem funkcję dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Od 2014 r. działam w samorządzie, najpierw jako radny Rady Powiatu Bełchatowskiego, a obecnie sprawuję mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Zajmując się zawodowo historią represji sowieckich wobec Polaków, zdaję sobie sprawę ze znaczenia świadomości historycznej. Od lat angażuję się w edukację patriotyczną, budowanie postaw łączących zainteresowanie historią z dostrzeganiem jej wpływu na życie codzienne. Szczególnie bliskie jest mi kształtowanie patriotyzmu wśród młodych ludzi, w których widzę przyszłość i nadzieję dla dalszego rozwoju Polski.

Moim priorytetem jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa Polakom,
  • rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie łódzkim,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców,
  • kształtowanie świadomości historycznej.

Życiorys - Dariusz Rogut

Urodziłem się 2 sierpnia 1972 w Łasku, w latach 1987-1991 uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcące w Zelowie, w latach 1991-1996 studiowałem historię na dziennych studiach magisterskich (kierunek historia nauczycielska) w IH UŁ.W latach 1996 – 2000 byłem doktorantem Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Wydziału Filozoficzno- Historycznego UŁ.

”czytaj.więcej”


Od października 2000 r. zostałem zatrudniony początkowo jako asystent, a później jako adiunkt w Instytucie Historii Akademii Humanistyczno-Przyrodniczej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. W 2001 r. na UŁ otrzymałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii za pracę „Obozy sowieckie dla internowanych Polaków z Wileńszczyzny (1945-1949)”. W 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na podstawie publikacji: „Mechanizmy sowieckich represji. Żołnierze Armii Krajowej w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach (1944–1946) – studium przypadku”, Zelów 2017.

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej w IH UJK Filia w latach 2000-2018, w latach 2002 - 2015 prowadziłem własną działalność gospodarczą (zakład produkcyjny, wydawnictwo naukowe), od 3 marca 2015 r. do 31 lipca 2016 r. byłem dyrektorem Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Od 10 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2023 r. pełniłem funkcję dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, a od 1 czerwca br. zostałem powołany na Rektora Akademii Piotrkowskiej. Z kolei od 15 marca 2018 r. do chwili obecnej pracuję na stanowisku profesora uczelni w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie w Katedrze Historii Służb Specjalnych oraz w Katedrze Historii Wojskowości i Studiów nad Obronnością
(kierownik 2019-2023).

Od 1 grudnia 2014 r. 3 listopada 20118 r. byłem radnym Rady Powiatu Bełchatowskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pełniąc do 2 czerwca 2017 r. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (członek Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisji Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska).
Od 4 listopada 2018 do chwili obecnej jestem radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (okręg nr 4, miejsce nr 8, wynik 11 394 głosy, tj. 5,74%) pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu. Jestem także członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Od momentu zatrudnienie w listopadzie 2000 r. w Filii UJK, realizowałem zajęcia dydaktyczne jako asystent, a następnie adiunkt (ćwiczenia, konwersatoria i wykłady) w Instytucie Historii, Instytucie Stosunków Międzynarodowych, Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJK Filia w Piotrkowie Tryb. na studiach dziennych i zaocznych. Za zgodą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego prowadziłem także seminarium magisterskie i licencjackie. Pod moim kierunkiem powstało prawie 30 prac dyplomowych, w tym 15 magisterskich. W ASzWoj prowadzę zajęcia na Wydziale Wojskowy, Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, Instytucie Historii Wojskowej oraz na studiach podyplomowych Służby Specjalne.

Jestem autorem kilku publikacji zwartych (monografii, wydawnictw źródłowych), kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktorem lub współredaktorem kilkunastu monografii zbiorowych. Publikowałem w języku angielskim, gruzińskim, hiszpańskim, łotewskim, rosyjskim, słowackim oraz węgierskim. Poza Polską prowadził kwerendy naukowe m.in. w archiwach estońskich, litewskich, łotewskich, gruzińskich oraz rosyjskich. Zorganizowałem także kilkadziesiąt konferencji naukowych. W czasie pracy naukowej jako prelegent uczestniczyłem w 80 konferencjach, w tym: 21 zagranicznych, 14 międzynarodowych, 29 krajowych oraz 15 popularnonaukowych.

Po uzyskaniu w listopadzie 2001 r. stopnia naukowego kontynuowałem badania nad kwestią represji wobec Polaków. Granty naukowe umożliwiły mi zajęcie się kolejnymi miejscami uwięzienia i przeprowadzenia kwerend dotyczących Polaków osadzonych w różnych miejscach Związku Sowieckiego. W ramach różnych stypendiów przeprowadzałem wielokrotne kwerendy archiwalne w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie, Państwowym Archiwum Historycznym Obwodu Nowgorodzkiego, Państwowym Archiwum Historii Najnowszej Obwodu Nowgorodzkiego oraz w Litewskim Archiwum Specjalnym w Wilnie. Pracowałem także w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Sankt-Petersburgu.

Za pracę społeczną i zawodową otrzymałem m.in.:

  • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • Medal „Pro Memoria”, Medal „Pro Patria”, Medal „X–lecia IPN”,
  • Medal 5-lecia WOT oraz
  • środowiskowe odznaczenia kombatanckie (Krzyż Zasługi Armii Krajowej, Złoty Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego).

Mam zaszczyt być przewodniczącym Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym, członkiem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (bez praw kombatanckich), Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Klubu Kibica Skra Bełchatów.

”zwiń.tekst”

Wideo

Uroczystość odsłonięcia pomnika nagrobnego Józefa Turczynowicza na cmentarzu w Bogdanowie.

Relacja z pikniku wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej JW w Łasku.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Uroczystości pogrzebowe ofiar terroru komunistycznego ekshumowanych przez IPN.

15 czerwca 2022 r. inauguracja pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej „Warszyc”.

Turniej strzelecki z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Galeria zdjęć

Wybrany dorobek naukowy

1. Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich „saratowskiego szlaku” (1944–1949), Toruń 2003, ss. 415.

2. Mechanizmy sowieckich represji. Żołnierze Armii Krajowej w obozie NKWD nr 270
w Borowiczach (1944–1946) – studium przypadku, Zelów 2017, ss. 335. Wydawnictwo
Marland, ISBN 978-83-63396-15-2

3. პოლონელი ტყვეების ბედი შსსკ ქუთაისის ბანაკში (1945-1947) (Losy
polskich jeńców w obozie NKWD (1945-1947), Tbilisi-Kutaisi 2019, ss. 172, ISBN 978-9941-485-02-2

1. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach
1980–1989, red. D. Rogut, wybór i opracowanie M. Jasiński, D. Rogut, K. Tylski, Bełchatów 2010, ss. 858.

2. Przeżyliśmy łagry. Wspomnienia żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK (1945–1949),
wstęp i opracowanie D. Rogut, Warszawa 2011, ss. 318.

3. „Orła WRONa nie pokona!”. Wspomnienia członków NSZZ „Solidarność” rejonu
bełchatowskiego (1980–1989), wstęp, wybór i opracowanie D. Rogut, Bełchatów 2013, ss.485.

1. Bełchatów. Szkice z dziejów miasta, red. D. Rogut, Piotrków Tryb. 2005, ss. 342.

2. Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944–1956, red. D. Rogut, A. Adamczyk, Zelów 2005, ss. 452.

3. Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko–węgierskich, red. P. Jakóbczyk–Adamczyk, D. Rogut, Bełchatów 2009, ss. 249.

4. Od Rosji po Bliski Wschód. Studia historyczne z XX w., red. D. Rogut, Zelów 2010,ss. 324.

5. „Precz z komuną!”. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Ziemi Łódzkiej w latach 1945– 1956, red. D. Rogut, Zelów 2011, ss. 400.

6. Polska i kraje bałtyckie. Wybrane problemy z dziejów Polski i krajów bałtyckich w XX w., red. A. Adamczyk, D. Rogut, Piotrków Tryb. 2011, ss. 342.

7. Czas nadziei 1980–1981. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie, red. S. Pilarski, D. Rogut, Łódź 2011, ss. 230.

8. „Śmierć komunistom!”. Młodzieżowa konspiracja niepodległościowa na Ziemi
Łódzkiej w latach 1948–1953, red. D. Rogut, Zelów 2012, ss. 428.

9. „Wrogowie ustroju!” Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej
Okręgu Łódź, red. D. Rogut, Zelów 2015, ss. 311.

10. GUŁAG – GUPWI. Struktury – kadry – więźniowie, red. D. Rogut, W. Śleszyński, Białystok 2018, ss. 236. Wydawnictwo Muzeum Pamięci Sybiru, ISBN 978-83-948363-6-8.

11. Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939–1956. Przykłady
wybranych państw, red. J. Bednarek, D. Rogut, Łódź – Warszawa 2018, ss. 248.
Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ISBN 978-83-8098-442-4.

12. Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 r. i w pierwszych latach odbudowy II Rzeczypospolitej, red. D. Rogut, Łódź – Warszawa 2021, ss. 267. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ISBN 978-83-8229-360.

13. Generał brygady Jan Kowalewski (1892–1965) – oficer wywiadu i kryptolog. Studia i szkice, red. D. Rogut, Łódź – Warszawa 2022, ss. 352, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ISBN 978-83-8229-548-1.

1. Латыши в советских проверочно-фильтрационных лагерях после II мировой
войны [w:] Symposium of the Commission of the Historians of Latvija, vol. 24: Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados, red. Andris Caune et al., Ryga 2009, s.581-597.

2. Polacy w obozie kontrolno–filtracyjnym nr 283 NKWD–MWD w Stalinogorsku
(1945–1947) [w:] Od Rosji po Bliski Wschód. Studia historyczne z XX w., red. D.
Rogut, Zelów 2010, s. 175–208. (78 000 znaków).

3. W drodze ku wolności… [w:] NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w dokumentach
Służby Bezpieczeństwa w latach 1980–1989, red. D. Rogut, wybór i opracowanie M.
Jasiński, D. Rogut, K. Tylski, Bełchatów 2010, s. 31–59. (95 000 znaków).

4. Zarys historii sowieckiego obozu specjalnego nr 4 (Stiepłag) w latach 1948–1954, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 2, s. 273–293 (64 000 znaków).

5. Łotysze w sowieckich obozach kontrolno–filtracyjnych po II wojnie światowej [w:] Polska i kraje bałtyckie. Wybrane problemy z dziejów Polski i krajów bałtyckich w XX w., red. A. Adamczyk, D. Rogut, Piotrków Tryb. 2011, s. 253–280 (45 000 znaków).

6. Воспоминания интернированных в СССР солдат Армии Крайовой в польских
архивных материалах [w:] Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай
гісторыі, рэдкал. А. М. Дулаў (адк. рэд.) [і інш.], Віцебск 2011, s. 223–228 (24 000 znaków).

7. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w latach 1980–1981 [w:] Czas nadziei
1980–1981. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie, red. S. Pilarski, D. Rogut, Łódź 2011, s. 89–140 (132 000 znaków).

8. Tajna Organizacja Młodzieżowa z Ksawerowa i Łodzi (1951–1953) – powstanie,
działalność [w:] „Precz z komuną!”. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Ziemi Łódzkiej w latach 1945–1956, red. D. Rogut, Zelów 2011, s. 291–338. (80 000 znaków).

9. Sowieckie obozy NKWD–MWD dla jeńców hiszpańskich po II wojnie światowej [w:]
Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku., red. M.
Białokur, P. Jakubczyk–Adamczyk, Toruń–Opole–Piotrków Tryb. 2012, s. 101-137 (83 000 znaków).

10. Skauting w Pabianicach (1952–1953) [w:] „Śmierć komunistom!”. Młodzieżowe
organizacje antykomunistyczne na Ziemi Łódzkiej w latach 1948–1953, red. D. Rogut, Zelów 2012, s. s. 261–288 (46 000 znaków).

11. Relacje obywateli polskich internowanych w latach 1944–1947 w sowieckich obozach NKWD–MWD w polskich zasobach archiwalnych (wybrane przykłady) [w:] Różne oblicza historii. Studia i szkice, red. J. Budziński, T. Matuszak, Piotrków Tryb. 2012, s. 125–131 (57 000 znaków).

12. Padomju Savienības Polijai radītie ekonomiskie un demogrāfiskie zaudējumi laikā 1945. – 1947. gadam [w:] Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā, red. J. Prikulis, Ryga 2012, s. 81–90 (24 000 znaków).

13. Internowani oficerowie Armii Krajowej w sowieckim obozie jenieckim nr 150 w
Griazowcu w latach 1947–1948 [w:] Sowiecki system obozów i więzień. Przykłady
wybranych państw, red. J. Bednarek, Łódź 2013, s. 75–110 (97 000 znaków).

14. Losy żołnierzy Armii Krajowej („riazańczyków”) w sowieckim obozie MWD nr 270 w Borowiczach (1947–1949) [w:] Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych. Studia i szkice, red. E. Kowalczyk, L. Ladorucka, W. Marciniak, B. Szubtarska, J. Żelazko, Łódź 2014, s. 497–519 (55 000 znaków).

15. Działalność komunistycznego aparatu represji wobec mjr. Adama Trybusa „Gaja” (rys biograficzny) [w:] „Wrogowie ustroju!” Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź, red. D. Rogut, Zelów 2015, s. 113–144. (67 000 znaków).

16. Deportacje żołnierzy Armii Krajowej do ZSRS [w:] Deportacje do Związku
Sowieckiego z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza, red. S. Rosenbaum, D. Węgrzyn, Katowice 2015, s. 15–21.

17. Экономический и демографический ущерб, нанесённый Советским Союзом
Польше в период с 1945 по 1947 год (отдельные аспекты) [w:] Ущерб,
нанесённый Советским Союзом странам Балтии, ред. Ю. Прикулис, Ryga 2015,
s. 75–83 (24 000 znakow).

18. Estonians in Soviet Filtration Camps after World War II [w:] The Baltic States Under Stalinist Rule, ed. by Olaf Mertelsmann, Köln, Weimar und Wien 2016, s. 87- 98 (Böhlau ISBN 978-3-412-50604-9, ISBN 9783412206208).

19. Mateusz Gniazdowski, Dariusz Rogut, Odvlečenie občanov Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944–1945 [w:] Cena vítʹazstva. Odvlečenie obyvatel`ov z územia Československa, Madʹarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944–1945, red. Martin Pekár, Attila Simon, Zuzana Tokárova, Šamorín–Košíce 2017, s. 113–122. ISBN 978–80–89249–93–0 Fórum – inštitút pre výskum menšín, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (28 000 znaków).

20. The Polish Civilians and the Soldiers of the Home Army in NKVD/MVD Camps After 1944 [w:] Gulag–Gupvi. The Soviet Captivity in Europe, red. Reka Kiss, Istvan Simon, Budapest 2017, s. 185–206. ISBN 978–615–5656–03–3, Committee of National Remembrance (20 000 znaków).

21. Lengyel civilek és a Honi Handsereg katonái az NKVD/MVD táboraiban 1944 után [w:] Gulag–Gupvi. A szovjet fogsag Európában, Reka Kiss, Istvan Simon, Budapest 2017, s. 181–202 ISBN 978–615–5656–02–6.

22. Deportacje Polaków i obywateli polskich do ZSRS w 1945 roku: droga na Wschód [w:] Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie
Środkowo–Wschodniej w 1945 roku, red. S. Rosenbaum, D. Węgrzyn, Katowice –
Warszawa 2017, s. 90–109; ISBN 978–83–8098–285–7 (41 500 znaków).

23. Wrota piekieł. Żołnierze Armii Krajowej i obywatele polscy w obozie NKWD nr 516 w Krasnowodzku [w:] Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych
1939–1956. Przykłady wybranych państw, red. J. Bednarek, D. Rogut, Łódź
–Warszawa 2018, s. 47–72. ( 80 000 znaków).

24. Żołnierze Armii Krajowej w sowieckim obozie nr 531 w Swierdłowsku (1946–1947) – zarys historii [w:] GUŁAG – GUPWI. Struktury – kadry – więźniowie, red. D. Rogut, W. Śleszyński, Białystok 2018, s. 127–144; ISBN: 978–83–948363–6–8 (67 500 znaków).

25. Поляки и польские граждане в советских лагерях на Урале (1945–1957) –
исторический очерк [w:] Актуальные вопросы изучения и преподавания истории,
социально–гуманитарных дисциплин и права, рэд кал. B.A. Космач, А. М. Дулoв
(адк. рэд.) [і інш.], Віцебск 2018, s. 159-162 (15 600 znaków).

26. Japońscy jeńcy wojenni w obozach sowieckich – zarys historii [w:] Świat - Polska - Łódź. Studia z dziejów społecznych i narodowościowych, red. W. Jarno, K. Lesiakowski, Łódź 2020, s. 85-103 (57 000 znaków) 19 stron, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8142-998-6, e-ISBN 978-83-8142-999-3.

27. Отношение советского аппарата безопасности к Армии Краевой (VII 1944 – I
1945) [w:] Historia provinciae - журнал региональной истории (http://hpchsu.ru/o-zhurnale/) nr 4, 2020, s. 1303-1325 (56 800 znaków).

28. The Attitude of Soviet Security Organs to the Home Army (July 1944 – January 1945) Historia provinciae - журнал региональной истории (http://hpchsu.ru/o-zhurnale/) nr 4, 2020, s. 1326-1351 DOI 10.23859/2587-8344-2020-4-4-6.

29. „Więzień skryty i obcy obecnemu ustrojowi” – komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec pułkownika Franciszka Studzińskiego „Kotliny” (1893-1964), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2021, nr 2 (38), s. 579-602. ISSN 1427–7476, DOI:
10.48261/pis213830.

30. Zamiast wstępu. W obronie niepodległości [w:] Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 r. i w pierwszych latach odbudowy II Rzeczypospolitej, red. D. Rogut, Łódź – Warszawa 2021, s. 7-19. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ISBN 978-83-8229-360-9.

31. Nieznana historia. Obóz NKWD nr 515 w Północnoosetyjskiej ASRS dla
internowanych obywateli polskich (kwiecień–-wrzesień 1945 r.), „Pamięć i
Sprawiedliwość” 2022, nr 2, s. 343-368. ISSN 1427-7476.

32. „Kontrrewolucjonista i sabotażysta”. Mjr dr Franciszek Michał Amałowicz „Tatar” – lekarz, oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej w obozach sowieckich, „Przegląd Wojskowo-Historyczny” 2023.

FB