Dlaczego warto na mnie głosować?

O mnie - Dariusz Rogut

Życiorys
Urodziłem się 2 sierpnia 1972 w Łasku, w latach 1987-1991 uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcące w Zelowie, w latach 1991-1996 studiowałem historię na dziennych studiach magisterskich (kierunek historia nauczycielska) w IH UŁ.W latach 1996 – 2000 byłem doktorantem Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Wydziału Filozoficzno- Historycznego UŁ.

Od października 2000 r. zostałem zatrudniony początkowo jako asystent, a później jako adiunkt w Instytucie Historii Akademii Humanistyczno-Przyrodniczej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. W 2001 r. na UŁ otrzymałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii za pracę „Obozy sowieckie dla internowanych Polaków z Wileńszczyzny (1945-1949)”.

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej w IH UJK Filia w latach 2000-2018, w latach 2002 - 2015 prowadziłem własną działalność gospodarczą (zakład produkcyjny, wydawnictwo naukowe), od 3 marca 2015 r. do 31 lipca 2016 r. byłem dyrektorem Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Od 10 kwietnia 2017 r. do chwili obecnej pełnię funkcję dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, a od 15 marca 2018 r. do chwili obecnej pracuję jako adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie.

Od 1 grudnia 2014 r. do chwili obecnej jestem radnym powiatowym w powiecie bełchatowskim z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pełniąc do 2 czerwca 2017 r. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (członek Komisji infrastruktury i porządku publicznego, Komisji gospodarki rolnej i ochrony środowiska).
Od momentu zatrudnienie w listopadzie 2000 r. w Filii UJK, realizowałem zajęcia dydaktyczne jako asystent, a następnie adiunkt (ćwiczenia, konwersatoria i wykłady) w Instytucie Historii, Instytucie Stosunków Międzynarodowych, Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJK Filia w Piotrkowie Tryb. na studiach dziennych i zaocznych. Za zgodą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego prowadziłem także seminarium magisterskie i licencjackie. Pod moim kierunkiem powstało prawie 30 prac dyplomowych, w tym 15 magisterskich.

Na łączny dorobek naukowy (do stycznia 2018 r.) składa się: 1 monografia, 3 wydawnictwa źródłowe (w tym 1 przy współpracy), 5 redakcji, 4 współredakcje, 36 artykułów i rozdziałów w monografiach, 1 recenzja, 11 sprawozdań oraz 5 innych publikacji. Publikowałem w języku angielskim, rosyjskim, węgierskim, słowackim i hiszpańskim.

W czasie pracy naukowej (styczeń 2002 – czerwiec 2018) jako prelegent uczestniczyłem w 62 konferencjach naukowych, w tym w 29 międzynarodowych (17 zagranicznych w Rosji, Łotwie, Estonii, Słowacji i na Węgrzech) oraz 34 krajowych (w tym 12 popularnonaukowych). Zorganizowałem 6 konferencji międzynarodowych, 11 konferencji krajowych oraz 9 sesji popularnonaukowych.
Po uzyskaniu w listopadzie 2001 r. stopnia naukowego kontynuowałem badania nad kwestią represji wobec Polaków. Granty naukowe umożliwiły mi zajęcie się kolejnymi miejscami uwięzienia i przeprowadzenia kwerend dotyczących Polaków osadzonych w różnych miejscach Związku Sowieckiego. W ramach różnych stypendiów przeprowadzałem wielokrotne kwerendy archiwalne w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie, Państwowym Archiwum Historycznym Obwodu Nowgorodzkiego, Państwowym Archiwum Historii Najnowszej Obwodu Nowgorodzkiego oraz w Litewskim Archiwum Specjalnym w Wilnie. Pracowałem także w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Sankt-Petersburgu.

Moje pozostałe zainteresowania badawcze koncentrują się także na historii regionalnej Ziemi Łódzkiej, w szczególności na okresie kształtowania się „władzy ludowej” i stalinizmu. Dotyczą one przede wszystkim walki podziemia niepodległościowego z reżimem komunistycznym, rozwoju aparatu bezpieczeństwa, represji wobec żołnierzy AK oraz działalności młodzieżowych grup antykomunistycznych (Łódź, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Zelów). Szczególne miejsce w badaniach regionalnych zajmuje historia NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie. Zainteresowania powyższą problematyką dały impuls do zaprezentowania wybranych problemów na kilku konferencjach naukowych i popularnonaukowych oraz wydania kilku publikacji naukowych. Posiadam duże doświadczenie organizacyjne i wydawnicze, szerokie kontakty w środowisku kombatanckim oraz naukowym, krajowym i zagranicznym (Węgry, Rosja, kraje bałtyckie).

Za pracę społeczną i zawodową otrzymałem:
Medal „Pro Memoria”, Medal „Pro Patria”, Medal „X–lecia IPN”, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę oraz środowiskowe odznaczenia kombatanckie (Krzyż Zasługi Armii Krajowej, Złoty Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego).
Mam zaszczyt być członkiem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (bez praw kombatanckich), Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Klubu Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim, Klubu Kibica "Skra" Bełchatów oraz prezesem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie.